Pravila privatnosti

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

POSLOVNIH PARTNERA  WEB

OBVAVIJEST SADRŽAVA:

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi 
Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim primjenjivim propisima, 
PREMIS d.o.o. sa sjedištem u Makarskoj, Put Volicije 8 
(dalje u tekstu: Društvo) kao voditelj obrade Vas temeljem 
članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, obavještava o načinu 
obrade Vaših osobnih podataka.
Društvo Vaše osobne podatke može obrađivati temeljem poslovnog odnosa, 
sklopljenog ugovora, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o 
računovodstvu, Zakona o porezu na dodanu vrijednost, te drugih poreznih 
i računovodstvenih mjerodavnih propisa, a u svrhu ispunjenja prava i 
obveza iz sklopljenog ugovora, te poštivanja pravnih obveza Društva kao 
voditelja obrade. Osim toga, vaše osobne podatke možemo obrađivati i za 
potrebe naših legitimnih interesa, kao što su: poslovno komuniciranje, 
vođenje evidencije poslovnih partnera i procjena međusobne suradnje.
KOJE I ČIJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO 
SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Društvo može obrađivati sljedeće Vaše osobne podatke odnosno kategorije osobnih podataka:
Kategorija ispitanika: kategorija podataka:
I. poslovni partneri fizičke osobe Identifikacijski podaci (kao što su ime i prezime, OIB, i sl.) Kontaktni podaci (kao što su adresa, telefon, mobitel i sl.) Bankovni podaci (broj računa, banka, vrsta kartice i sl.)
II. kontakt osoba poslovnog partnera  Identifikacijski podaci (kao što su ime i prezime i sl., po potrebi OIB odgovorne osobe) Kontaktni podaci (kao što su adresa, telefon, mobitel i sl.) Podaci u vezi s radnim mjestom kod poslovnog partnera (pozicija, odjel i sl.)
III. Odgovorna osoba pravne osobe Identifikacijski podaci (kao što su ime i prezime i sl., po potrebi OIB odgovorne osobe) Kontaktni podaci (kao što su adresa, telefon, mobitel i sl.)
I, II, III Prilikom prijave na web stranicu radi narudžbe Kontaktni podaci (kao što su e-mail, telefon, mobitel i sl.) IP adresa s koje je napravljena prijava kao i datum i vrijeme IP adresa s koje su dane privole, kao i datum i vrijeme Datum i vrijeme registracije Prilikom osvježavanja podataka u korisničkom profilu, mogu biti prikupljeni uz navedene i sljedeći podatak: IP adresa, datum i vrijeme kad je napravljeno posljednje osvježavanje
Davanje Vaših osobnih podataka može biti nužno kako bismo s vama mogli 
stupiti u poslovni odnos, odnosno može postojati zakonska obveza da 
obrađujemo određene Vaše osobne podatke. Ako ne postoji zakonska obveza 
da nam pružite svoje osobne podatke, tada to niste dužni učiniti, 
međutim, u tom slučaju Društvo možda neće moći stupiti s vama u 
poslovni odnos.  
PREMIS da u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka  prikuplja i 
obrađuje Vaše gore navedene podatke u opsegu i na način koji je 
potreban u sljedeće svrhe 
 • Informiranje o proizvodima PREMIS
 • Naručivanje proizvoda PREMIS
 • Zaštite pravnih interesa..
 • Kontaktiranje (npr. komunikacija putem e-maila, telefona, mobitela, SMS poruka, izravni posjet, pismeno –poštom- na navedene načine i/ili kanalom komunikacije kojim ste nas kontaktirali)
 • Dostava proizvoda
 • Rješavanje po reklamacijama
 • Servisiranje
 • Slanje upita
 • I slično.
TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA
KOME PRENOSIMO VAŠE OSOBNE PODATKE
Pristup vašim osobnim podacima mogu imati naši zaposlenici koji su 
ovlašteni da u obavljanju svojih radnih zadataka provode određene 
radnje obrade osobnih podataka (primjerice zaposlenici zaduženi za 
otpremu pošte, računovodstvo, administraciju, dostavljači robe). 
Radi izvršavanja naprijed navedenih svrha obrade osobnih podataka, 
primatelji vaših osobnih podataka mogu biti nadležna državna tijela 
(kao što su Porezna uprava i sl.), naši pružatelji knjigovodstvenih i 
sličnih usluga, naši pružatelji usluga IT podrške, zatim s društvom 
povezane osobe, banke, kreditne, financijske institucije i slično, 
javni bilježnici, te treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska 
obveza davanja vaših osobnih podataka.
ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Poduzimamo sve potrebne radnje kako bi prenošenje osobnih podataka na 
treće osobe bilo u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka. 
U slučaju eventualnog iznošenja osobnih podataka izvan EU, poduzet ćemo
 potrebne mjere zaštite vaših osobnih podataka kako bismo osigurali da 
treća osoba kojoj se prenose vaši osobni podaci osigura jednaku razinu 
zaštite vaših osobnih podataka kao što je ona u EU. U svakom trenutku 
od nas možete dobiti informaciju prenose li se izvan EU vaši osobni 
podaci kao i poduzetim mjerama zaštite na dolje navedenim kontaktnim 
podacima.
Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere s ciljem 
zaštite prikupljenih osobnih podataka i sprječavanja slučajnog ili 
nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili 
pristupa osobnim podacima.
U zaštiti vaših osobnih podataka obvezni smo postupati u skladu s našom 
Politikom zaštite osobnih podataka koja je dostupna na www.premis.hr
Način našeg postupanja koji je određen Politikom zaštite osobnih 
podataka osigurava da vaše osobne podatke koristimo samo sa svrhom za 
koju su prikupljeni, da podatke koriste osobe koje su za to ovlaštene, 
da se vaši podaci ne otkrivaju trećima osim u slučajevima koji su 
posebno određeni, da se vaši podaci čuvaju onoliko dugo koliko je to 
nužno potrebno. 
Svi naši zaposlenici svjesni su svojih zadataka i odgovornosti u 
postupcima obrade vaših osobnih podataka.
Ako određene radnje obrade vaših osobnih podataka provodi naš 
izvršitelj obrade, osiguravamo da isti provodi najmanje istu razinu 
zaštite vaših osobnih podataka kao što ju provodimo mi sami.
PRIVOLA-SUGLASNOST ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
Ako se obrada određene vrste osobnog podatka temelji na privoli ili je 
za objavu ili prijenos osobnog podatka potrebna privola, istu ćemo od 
vas pribaviti u pisanom obliku. Prilikom davanja privole informirat 
ćemo vas o svrsi davanja privole i posljedici ako odbijete dati 
privolu. Vaša privola mora biti dobrovoljna i nedvosmislena. Pisana 
privola čuva se onoliko vremena koliko se čuvaju i osobni podaci na 
koju se odnosi. Ako ste dali privolu za određenu obradu osobnih 
podataka imate pravo u svako doba povući privolu. Povlačenje privole ne 
utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja. Prilikom davanja 
privole o tome ćemo vas informirati. Privolu možete povući podnošenjem 
pisane izjave.
RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke čuvat ćemo pet godina od ispunjenja prava i obveza 
iz ugovornog odnosa, ali u slučaju izdavanja/primanja fakture, podatke 
ćemo čuvati tijekom razdoblja obveznog čuvanja knjigovodstvenih isprava 
propisanih mjerodavnim propisima. U slučaju poslovnog komuniciranja, 
osobne podatke čuvat ćemo pet godina nakon prestanka poslovne 
komunikacije, a u slučaju postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih 
zahtjeva ili interesa, podatke ćemo čuvati ovisno o okolnostima svakog 
pojedinog slučaja u skladu s rokovima iz posebnih propisa.
OSTVARIVANJE VAŠIH PRAVA
U odnosu na obradu Vaših osobnih podataka imate sljedeća prava:
 • pravo na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu podataka te pravo na prenosivost podataka;
 • pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
Društvo će obraditi Vaš zahtjev i na njega odgovoriti u roku od 30 dana
 od dana zaprimanja. Ako se Vašem zahtjevu ne može udovoljiti, Društvo 
Vam je dužno dostaviti obrazloženi odgovor.
Kod nas ne postoji automatizirano donošenje odluka, te se u odnosu na 
vas neće donositi odluka koje se temelji isključivo na automatiziranoj 
obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji 
se odnose na vas ili bi na vas značajno utjecali.
PROMJENE OBAVIJESTI O OBRADI OSOBNIH PODATAKA
Ovisno o potrebama moguće je da ćemo promijeniti ovu Obavijesti kako 
bismo naše postupanje unaprijedili i postigli veću zaštitu vašeg prava 
na privatnost ili ako će to zahtijevati promjene u propisima. Svaku 
izmjenu ove Obavijesti odgovarajuće ćemo objaviti. Molimo vas da 
povremeno provjerite da li smo promijenili ovu našu Obavijest. 
Obavijest o obradi osobnih podataka objavljuje se na našoj internetskoj
 stranici te je dostupna u našem sjedištu. Obavijest vam možemo 
dostaviti na vaš zahtjev.
PODACI ZA KONTAKT
U slučaju bilo kakvih pitanja možete kontaktirati voditelja obrade na 
sljedeće načine:
e-mail adresa:	info@premis.hr
telefon:		021 679 394
Važeće od: 25.5.2018.
Posljednje ažuriranje: 
U Makarskoj, dana 25.05.2018. godine.
Voditelj obrade: Zoran Premeru