Obavijest o nabavi

57

OBAVIJEST O NABAVI
I. PODACI O NARUČITELJU
Naziv naručitelja: PREMIS d.o.o.
Adresa: Put Volicije 8, 21300 Makarska
OIB: 51686303771
Broj telefona: +385 21 679 394
Broj telefaksa: +385 21 679 395
Internetska adresa: http://www.premis.hr/
Adresa elektroničke pošte: projekti@premis.hr
II. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
6-2020
III. VRSTA POSTUPKA NABAVE:
Vrsta postupka nabave je objavljivanje Obavijesti o nabavi, sukladno Prilogu 4. Pravila o provedbi
postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) i koji je sastavni dio uputa za prijavitelje
u okviru natječaja Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP (ref. oznaka: KK.03.2.1.15). Navedeni
natječaj i Prilog 4. su dostupni na internetskoj stranici
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=c36e6b98-e1ef-4c2f-ab38-37ba14bfb5f0
IV. PREDMET NABAVE
Predmet nabave je nabava stroja-pasterizator.
V. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE I DODATNA DOKUMENTACIJA
Dokumentacija za nadmetanje, pitanja Ponuditelja i odgovori na pitanja, kao i sve obavijesti o izmjenama i
dopunama dokumentacije za nadmetanje, bit će stavljene na raspolaganje Ponuditeljima na internetskoj
stranici http://www.premis.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/ od dana objave Obavijesti o
nabavi.
VI. ROK ZA DOSTAVU PONUDA
Rok za dostavu ponuda je 16.03.2022. do 15:00 sati po srednjoeuropskom vremenu. Smatrat će se da su
pravovremeno dostavljene ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.
VII. JEZIK
Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu.
VIII. DODATNE INFORMACIJE
Adresa elektroničke pošte na koju se mogu zatražiti dodatne informacije: projekti@premis.hr

Projekt „Jačanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne kapacitete tvrtke Premis“ sufinancirala je Europska unija iz
Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost tvrtke Premis d.o.o.