Obavijest o nabavi

977

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

OBAVIJEST O NABAVI
I. PODACI O NARUČITELJU
Naziv naručitelja: PREMIS d.o.o.
Adresa: Put Volicije 8, 21300 Makarska
OIB: 51686303771
Broj telefona: +385 21 679 394
Broj telefaksa: +385 21 679 395
Internetska adresa: http://www.portal.premis.hr/
Adresa elektroničke pošte: projekti@premis.hr
II. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
2-2019
III. VRSTA POSTUPKA NABAVE:
Vrsta postupka nabave je objavljivanje Obavijesti o nabavi, sukladno Prilogu 4. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) i koji je sastavni dio uputa za prijavitelje u okviru natječaja Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP (ref. oznaka: KK.03.2.1.15). Navedeni natječaj i Prilog 4. su dostupni na internetskoj stranici
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=c36e6b98-e1ef-4c2f-ab38-37ba14bfb5f0
IV. PREDMET NABAVE
Predmet nabave je nabava rashladne komore u minus režimu i ugradnja poda za komoru.
V. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE I DODATNA DOKUMENTACIJA
Dokumentacija za nadmetanje, pitanja Ponuditelja i odgovori na pitanja, kao i sve obavijesti o izmjenama i dopunama dokumentacije za nadmetanje, bit će stavljene na raspolaganje Ponuditeljima na internetskoj stranici http://www.portal.premis.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/ od dana objave Obavijesti o nabavi.
VI. ROK ZA DOSTAVU PONUDA
Rok za dostavu ponuda je 30.05.2019. do 16:00 sati po srednjoeuropskom vremenu. Smatrat će se da su pravovremeno dostavljene ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.
VII. JEZIK
Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu.
VIII. DODATNE INFORMACIJE
Adresa elektroničke pošte na koju se mogu zatražiti dodatne informacije: projekti@premis.hr

„Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Premis d.o.o.“

„Poduzeće Premis d.o.o. sukladno čl. 75. – 85. Zakona o javnoj nabavi nema gospodarske subjekte s kojima je u sukobu interesa.“